Pomáhame riaditeľom rásť.
Dávame odpovede na otázky o modernom vedení ľudí v školách.

Akadémia spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje školy.


V spoločnosti Profesia dlhodobo sledujeme trendy v zamestnávaní pedagogických pracovníkov cez portál www.edujobs.sk a zároveň si uvedomujeme, že vzťahy medzi riaditeľmi a učiteľmi majú veľký vplyv na deti a študentov, a na ich prípravu na ďalšie uplatnenie v živote. 


Akadémiu sme založili najmä preto, aby sme riaditeľom poskytli platformu, z ktorej môžu svoje školy posúvať vpred, a tak postupne zlepšovať celkovú úroveň školstva na Slovensku. 

O akadémii pre riaditeľov

Počas akadémie absolvujete tri moduly s dôrazom na prax v kontexte školstva a získanie manažérskych zručností.

Praktické odporúčania

od skúsených odborníkov

Ľudský a profesionálny prístup 

Poznatky, ktoré viete okamžite zaviesť do praxe 

Čo akadémia ponúka

Ochutnávkový workshop Akadémie pre riaditeľov v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 407/61 v Košiciach

26. 9. 2018

Registrácia do Akadémie pre riaditeľov

1. 10. – 31. 10. 2018

Informačné stretnutie

Pre riaditeľov, ktorí nestihli worskhop v Košiciach a chcú sa porozprávať osobne o Akadémii. Stretnutie bude v priestoroch spoločnosti Profesia na Pribinovej 19 v Bratislave.

19. 10. 2018 14:00

Prvý modul
Téma: Sebapoznanie, manažérske a líderské zručnosti 

Lektori: Dagmar Suissa, Miroslav Haranta

Kde: Hotel Alexandra v Liptovskom Jáne

6. – 8. 2. 2019

Druhý modul

Téma: Vnútroskupinová dynamika a vzťahy v kolektíve
Lektori: Eva Klimová, Janka Holúbeková, Lucia Lanáková

Kde: Hotel Alexandra v Liptovskom Jáne

20. – 22. 3. 2019

Tretí modul
Téma: Škola a jej vízia a poslanie
Lektori: Jozef Kokoška, Jozef Ondáš, Anežka Karľa Marková
Kde: Hotel Alexandra v Liptovskom Jáne

14. – 16. 5. 2019

Slávnostné odovzdanie certifikátov počas recepcie na Profesia Days v Žiline 

16. 5. 2019

Dôležité termíny

Registrácia do Akadémie pre riaditeľov prebiehala od 1. októbra do 31. októbra 2018. Počet miest je predbežne limitovaný na 20. 


V prípade, že počet prihlášok prekročí predbežne limitovaný počet (20), výber účastníkov bude robiť spoločnosť Profesia po zohľadnení týchto kritérií: 


  1. Uchádzač je riaditeľom základnej alebo strednej školy a  má ambíciu pokračovať vo funkcii riaditeľa minimálne ďalšie 1 až 2 funkčné obdobia.
  2. Uchádzač priložil k registrácii motivačný list do 150 slov a jeho očakávania Akadémia môže naplniť. Zároveň potvrdil, že chce záväzne absolvovať všetky tri moduly.  
  3. Uchádzač súhlasí s tým, aby bol na jeho škole zrealizovaný anonymný online prieskum o potrebách zamestnancov. Dotazník pripravila skúsená a uznávaná psychologička Eva Klimová. Výsledky prieskumu dostane každý uchádzač samostatne za svoju školu na konci 1. modulu a môže ich konzultovať s lektormi počas nasledujúcich modulov.


Pri vyššom počte prihlášok ako 20 budeme zohľadňovať aj nasledovné faktory:

  1. región  
  2. veľkosť a sídlo školy v rámci regiónu  
  3. zriaďovateľ 

Registrácia a poplatky

Registrácia

Poplatky

S organizáciou Akadémie pre riaditeľov sú spojené viaceré náklady. Spoločnosť Profesia zabezpečí prípravu aj organizáciu jednotlivých modulov, účasť lektorov, a súvisiace podklady a podmienky pre vzdelávanie účastníkov. Vzdelávanie pre riaditeľov základných a stredných škôl tak bude bezplatné.

Akadémia by sa mala konať v hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne: www.alexandrawellnesshotel.sk 


Náklady na ubytovanie a stravu účastníkov Akadémie uhradila spoločnosť Profesia v spolupráci s CEEV Živica (program Komenského inštitútu) prostredníctvom asignácie 2 % z dane z príjmov.

Venuje sa problematike vzťahov, výchovy detí, ženskej zraniteľnosti a ako viesť šťastný a naplnený život. Prednáša na univerzitách, školách a konferenciách. Organizuje unikátne workshopy psychologickej typológie osobnosti pre širokú aj odbornú verejnosť – ENNEAGRAM, ktorý prináša zlepšenie vzťahov, pohľad na zmysel života, seba, porozumenie a naplnený život.

Pracuje s klientmi na ich osobnom rozvoji, liečbe chorôb, strachov, odstraňovaní tráum, bolestí a objavovaní samých seba. Aby boli zmeny trvalé, pracuje s nimi hlavne cez ich podvedomie, kde ich rôznymi nástrojmi zbavuje negatívnych a často hlbokých presvedčení.

Miroslav Haranta

Lektorka, trénerka, facilitátorka a externá vyučujúca na Katedre andragogiky a personálneho riadenia na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity. Štúdium humanitných vied absolvovala na Karlovej Univerzite, klinickú psychológiu na Université René Descartes v Paríži a transpersonálnu psychológiu na Middlesex University v Londýne.

V oblasti HR, organizačného a osobného rozvoja sa pohybuje 15 rokov. Ako trénerka pracuje najmä s témami rozvoja lektorov, mentorov, HR profesionálov a lídrov. Ako facilitátorka sa venuje organizačnému a tímovému rozvoju. Ako koučka sa zameriava predovšetkým na oblasť osobnej transformácie.

Skúsenosti získavala napríklad ako riaditeľka organizačného a HR rozvoja vo fínskej spoločnosti Alma Media a ako HR riaditeľka pre región strednej a východnej Európy v spoločnostiach Alma Career či Marks and Spencer.

Dagmar Suissa

Vzdelanie získala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na Katedre andragogiky v Bratislave. V oblasti ľudských zdrojov pôsobí viac ako 30 rokov, z toho 20 rokov vo finančnom sektore, kde riadila HR útvary v čase významných strategických zmien. Nastavovala HR stratégiu na zefektívnenie HR procesov, sústreďovala sa na aktivity zamerané na posilnenie firemnej kultúry, riadenie výkonnosti a rozvoja zamestnancov orientovaných na biznis. Počas kariéry si vyskúšala popri svojej práci na cca 1,5 roka i profesiu učiteľa na strednej škole.

Má rada svoju profesiu, jej pestrosť a živosť, prácu s ľuďmi a pre ľudí. Teší sa, keď sa aj jej zásluhou ľudia rozvíjajú, posúvajú a sú úspešní a spokojní. Absolvovala výcvik koučov a mnoho ďalších rozvojových aktivít. Svoje skúsenosti zdieľala na mnohých konferenciách i v rôznych médiách.

„Mať správnych ľudí na správnom mieste je kľúčom úspechu. Až potom využijeme naplno kvalitné systémy a perfektne nastavené procesy.“

Janka Holúbeková

"Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli lepšie pochopiť potreby riaditeľov škôl a venovali svoj čas, skúsenosti aj know-how do prípravy Akadémie. Osobitne chceme poďakovať Saskii Repčíkovej, prezidentke Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Petrovi Drálovi z iniciatívy To dá rozum, Jurajovi Hipšovi z Komenského inštitútu, Elene Gallovej Kriglerovej z Centra pre výskum etnicity a kultúry, Nadežde Okenicovej z Autistického centra Andreas, Mariánovi Damankošovi, riaditeľovi Evanjelickej spojenej školy v Prešove a všetkým lektorom a riaditeľom, ktorí sú uvedení v rámci modulov vyššie. Za podporu ďakujeme aj osloveným mestám a všetkým samosprávnym krajom."

Firma Profesia

Eva Klimová je absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odboru psychológia a špecializácií v odbore pracovná, organizačná, poradenská psychológia a dopravná psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Absolvovala dlhodobý psychoanalytický výcvik v IAP Praha, dlhodobý výcvik v integrovanom systematickom prístupe, tréningy v oblasti NLP, koučingu, ľudských zdrojov, vedenia ľudí, projektového manažmentu a pod.

Od roku 1995 sa profesijne orientuje na oblasť psychológie, manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov v rôznych spoločnostiach. Osem rokov pôsobila ako senior špecialista a HR partner v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. V súčasnosti 12. rok pôsobí ako pracovná, organizačná a poradenská psychologička, koučka, lektorka, facilitátorka, projektová manažérka, konzultantka a konateľka spoločnosti HEURECA HRC, s r.o. Súčasne je i prezidentkou Slovenskej komory psychológov, kde zodpovedá za činnosť stavovskej organizácie združujúcej 1300 psychológov pôsobiacich v sektore zdravotníctva.

Jej pracovné skúsenosti z oblasti vedenia ľudí, strategického a projektového manažmentu, implementácie inovácií sa viažu na skúsenosti, ktoré získala pri priamom vedení ľudí, ale i pri práci s manažérmi, špecialistami a výkonnými zamestnancami nadnárodných i slovenských firiem v rôznych sektoroch vrátane štátnej správy.

Ako psychologička pôsobí i v oblasti individuálneho poradenstva a life koučingu. Okrem vedenia tréningov v oblasti tvorby postojov, osobnostného rozvoja, komplexne manažérskych zručností a riadenia výkonnosti sa zameriava i na tvorbu a vedenie assessment a development centier, koučing manažérov ako i na kariérne a organizačné poradenstvo a projekty firemnej kultúry. Špecificky sa venuje aj téme aplikovanej dopravnej psychológie.

Eva Klimová

Rozvoj talentu, ľudského potenciálu a mäkkých zručností boli vždy jej “srdcovka”. V spoločnosti ESET pôsobí ako špecialista na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov a jednou z jej hlavných úloh je podporovať vedúcich pracovníkov v snahe stať sa lepšími lídrami a úspešne viesť svoje tímy. Vo svojej práci využíva niekoľkoročnú pracovnú skúsenosť zo zahraničia a vzdelanie v obore Psychológie a Podnikovej ekonomiky a manažmentu.

Lucia Lanáková

Študovala právnickú fakultu na Trnavskej univerzite, počas štúdií sa venovala vzdelávaniu väzňov v mužskej aj ženskej väznici. Po ukončení štúdia učila na Základných školách v rámci programu Teach for Slovakia.

Neskôr pracovala v n.o. Eduma - od emócii k poznaniu, ktorá sa zameriava na rúcanie stereotypov aj na školách. Pôsobila v Kancelárii prezidenta na oddelení regionálnej politiky. Je spoluzakladateľkou iniciatívy #somtu, ktorá vyhrala prezidentský hackathon – Boj proti extrémizmu, a získala cenu MOST- Komunikačný čin roka. Posledný rok pôsobila ako projektová manažérka a riaditeľka Letnej školy Teach for Slovakia. Aktuálne je na materskej dovolenke.

Anežka Karľa-Marková

Jozef Ondáš je matematik (RNDr., PhD.) pracujúci skoro celý svoj život v priemysle IT, najprv vo vývoji SW pre riadenie organizácií, neskôr v manažérskych pozíciách (VSŽ, IBM, SAP, ŽSR, poradca MF SR, T-Systems Slovakia, Košice IT Valley, …).

Venoval sa teóriám riadenia podnikov, riadenia zmeny, leadershipu, strategického riadenia organizácií, krízového manažmentu, stratégií predaja komplexných riešení.

V rokoch 1996 – 2001 absolvoval štúdium MBA, Open University Business School, Milton Keynes, UK (Marketing, Stratégia, Financie, HRM, Podnikové riadenie, Riadenie zmien) a v roku 2004 štúdium riadenia zmien a získal certifikát pre riadenie zmien podľa metodiky Prosci (Colorado, USA).

Má schopnosť systémového a kreatívneho myslenia, schopnosť vytvárať a

realizovať strategické a taktické plány, schopnosť viesť a motivovať ľudí a tímy tak, aby boli dosiahnuté vízie a ciele, schopnosť otvorenej komunikácie a riešenia komplikovaných problémov a situácií, schopnosť orientácie sa v zložitých situáciách a krízach a ich riešenia.

Dlhé roky pôsobí aj v charitatívnej oblasti, založil a vedie nadáciu DeDo, ktorá podporuje rodiny a deti v kríze. Nadácia buduje centrá, v ktorých rodiny s deťmi, ktoré čelia najzložitejšej sociálnej situácii, nájdu strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo, aby prekonali krízu a vrátili a späť do normálneho života.

Jozef Ondáš

Riaditeľ pre oblasť finančných služieb 7 krajín strednej Európy a Portugalska v rámci Technologických centier Accenture, certifikovaný kouč na silné stránky (Gallup), programový riaditeľ transformačného programu „Nová uršulínska škola“

Má 28 rokov rôznych skúseností – podnikateľských (biznis), koučingových, ako školiteľ/učiteľ a ako riadiaci pracovník v oblasti zodpovedného podnikania - filantropie. V biznis oblasti má skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou s viac ako 25-timi krajinami na svete.

Posledných 25 rokov pracoval vo firme Accenture na riadiacich pozíciách v rôznych oblastiach – prvých 10 rokov v manažment konsultingu pre bankové inštitúcie vo Veľkej Británii, Českej a Slovenskej republike; ďalšie 4 roky ako generálny riaditeľ v IT vývojárskom centre v Bratislave. Neskôr počas 9 rokov v rôznych medzinárodných roliach a v koordinácii strategických rozvojových iniciatív v rámci 20 krajín v Európe, v Afrike a v Latinskej Amerike. Posledných 18 mesiacov pracuje ako generálny riaditeľ Accenture pobočky v Bulharsku a ako riaditeľ pre oblasť finančných služieb 7 krajín strednej Európy a Portugalska v rámci Technologických centier Accenture.

Od 2014 do 2017 bol taktiež vedúcim pracovníkom zodpovedného podnikania (CSR) v rámci Accenture na Slovensku. Posledné 2 roky pracuje ako certifikovaný kouč na silné stránky. Pred niekoľkými mesiacmi začal viesť probono transformačný program „Nová uršulínska škola“.

Môžete ho poznať z dávnej minulosti aj ako fundraisera v neziskovej organizácii, ako špeditéra v dopravnej spoločnosti, PhD študenta na Matematicko–fyzikálnej fakulte UK a tiež učiteľa na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici.

V rámci voľného času sa venuje rodine (3 deti), príprave snúbencov na manželstvo a rôznym koníčkom.

Jozef Kokoška

Medzinárodná odborníčka v oblasti ľudských zdrojov, ktorá má viac ako 18 rokov skúseností v širokom spektre činností v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku aj v multikultúrnom prostredí. Okrem firemných skúseností lektoruje na univerzitách v rôznych krajinách so zameraním najmä na MBA študentov v oblasti ľudských zdrojov a psychológie.

V súčasnosti lektoruje na súkromnej MSB Univerzite v Tunise, kam sa nedávno presťahovala. Predtým pracovala šesť rokov na Kanadskej univerzite v Dubaji, kde väčšinou vyučovala MBA kurzy s rôznymi témami v oblasti ľudských zdrojov. V Dubaji tiež viedla projekty odbornej prípravy v oblasti ľudských zdrojov pre miestne a medzinárodné organizácie.

Absolvovala prednášky a akademické kurzy na Slovensku, na Malte a v Dubaji. Ako medzinárodná konzultantka sa zúčastnila a realizovala množstvo HR projektov a koučingových programov pre niekoľko firiem na Blízkom východe a strednej Európe.

Mnoho rokov publikuje vo viacerých medzinárodných odborných publikáciách zameraných na HRM, spokojnosť s prácou, vzdelávanie a motiváciu a pod. Patrícia absolvovala Filozofickú univerzitu v Prešove v roku 1999 s diplomom v oblasti Vzdelávania dospelých a riadenia ľudských zdrojov. Je držiteľkou postgraduálnych doktorandských titulov PhDr (2002) a PhD (2007) na Univerzite Komenského v oblasti Andragogiky a Riadenia ľudských zdrojov.

Patrícia Príhodová

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín, viceprezidentka Združenia samosprávnych škôl Slovenska, členka výboru za Košický kraj.

Členka expertných skupín pre oblasť financovania na MŠVVaŠ SR, debyrokratizácie, členka expertných skupín na prípravu podkladov k pripomienkovaniu legislatívy MŠVVaŠ SR.

Členka pracovnej skupiny ŠPU – technika, ekonomika domácnosti, členka Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základných školách na MŠVVaŠSR, členka pracovnej skupiny akreditačnej rady MŠVVaŠSR.

Expert – výchova a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, odborný hodnotiteľ projektov ŠF ESF – Ľudské zdroje a lektor vzdelávania Spolupráca rodiny, Učiteľ tvorca učebných zdrojov. Je zároveň členkou Trestného senátu Okresného súdu.  

Eva Tchuriková

Riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. S touto školou píše svoj príbeh od roku 2010. Hovorí, že mala vo svojom živote šťastie, lebo práca je pre ňu koníčkom. Skúsenosť a roky za katedrou jej stále dodávajú odvahu nevzdávať sa svojho sna: vybudovať školu, do ktorej deti radi chodia a chodiť chcú.

Napĺňa ju šťastím, že dnes už nie je sama, ale je ich len v našej škole na tejto vlnovej dĺžke 70. Chce sa aj s vami podeliť o poznatky v tom, ako vznikala báseň, v ktorej jednotlivé školy starostlivo vyberali kľúčové slová, aby jednotlivé verše slôh obsahovali myšlienkovú hĺbku a náležite do seba zapadali.

Viera Grohová

Absolventka Pedagogickej fakulty Prešov UPJŠ Košice, v rokoch 1993 až 2002 priebežne absolvovala viaceré zahraničné stáže. V štátnom školstve pôsobila od roku 1982 do 2003. Od roku 2003 je zriaďovateľkou Súkromného gymnázia Katkin park 2, Košice, aktuálne pôsobí aj ako viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Od roku 2015 je členkou KROV pri VUC Košice.

Ľubica Petríková

Je 20 rokov riaditeľkou Základnej školy v Novákoch. Podporuje nadšenie učiteľov, ich vzdelávanie sa, rôznorodé formy vyučovania, zapájanie sa do projektov a experimentov. V škole zaviedla úplnú elektronizáciu dokumentácie. Školský vzdelávací program pod jej vedením obohacuje rad netradičných kurzov prierezových tém. Podporuje integráciu a inklúziu v škole. Je členkou mnohých profesionálnych i občianskych združení. Verí, že školstvo sa môže a musí zmeniť  na úroveň ostatných európskych krajín aj pričinením sa tých, ktorí v ňom žijú a pracujú. Preto vystupuje na konferenciách a stretnutiach učiteľov a verejnosti. Je tou, ktorá posúva naše školstvo dopredu – vytrvalou každodennou prácou s deťmi, so svojimi učiteľmi, s učiteľskou komunitou. Robí to s láskou, odhodlaním a nezlomnou vierou v dobro, ktoré sa v nás ukrýva.  

Anna Chlupíková

Lektori

Prípadové štúdie pripravujeme v spolupráci

Galéria

Workshop Košice 26. 9. 2018

Ďalšie informácie vám poskytne Anna Podlesná, CSR manažérka spoločnosti Profesia


E-mail: podlesna@profesia.sk 

Tel. č.: 0903 902 439

Kontakt

Copyright © Profesia 2018