Pomáhame riaditeľom rásť.
Dávame odpovede na otázky o modernom vedení ľudí v školách.

O akadémii pre riaditeľov

Akadémia spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje školy.


V spoločnosti Profesia dlhodobo sledujeme trendy v zamestnávaní pedagogických pracovníkov cez portál www.edujobs.sk a zároveň si uvedomujeme, že vzťahy medzi riaditeľmi a učiteľmi majú veľký vplyv na deti a študentov, a na ich prípravu na ďalšie uplatnenie v živote. 


Akadémiu sme založili najmä preto, aby sme riaditeľom poskytli platformu, z ktorej môžu svoje školy posúvať vpred, a tak postupne zlepšovať celkovú úroveň školstva na Slovensku. 

 Veríme, že vzájomná výmena skúseností medzi firmami, HR expertami a školami prinesie moderné vedenie ľudí do škôl a bude inšpiráciou aj pre tzv. funkčné vzdelávanie riaditeľov.  

Ďakujeme všetkým doterajším podporovateľom a partnerom:

Komenskému inštitútu (CEEV Živica), MESA10,
Informačnému centru o vzdělávaní EDUin
a Nadácii pre deti Slovenska.

Prihlasovanie do Akadémie pre riaditeľov v školskom roku 2022/23 je otvorené do
15. septembra 2022. 

Čo akadémia ponúka

Počas akadémie absolvujete tri moduly s dôrazom na prax v kontexte školstva a získanie manažérskych zručností.

Praktické odporúčania

od skúsených odborníkov

Ľudský a profesionálny prístup 

Poznatky, ktoré viete okamžite zaviesť do praxe 

Termíny ročníka 2022/23

1. 5.  – 15. 9. 2022

Prihlasovanie na Akadémiu pre riaditeľov 2022/23

17. 9. - 15. 10. 2022

Telefonický alebo osobný rozhovor s vybranými uchádzačmi

Termín si dohodneme vopred e-mailom. Rozhovor slúži na zodpovedanie individuálnych otázok uchádzača a tiež vysvetlenie motivácie a potreby zrealizovať navrhovaný projekt v prihláške.  

22. 10. 2022

Oznámenie o prijatí do Akadémie pre riaditeľov

do 31. 12. 2022

Interné prieskumy na školách účastníkov Akadémie, zamerané na zmapovanie potrieb zamestnancov

November
- December

Gallup testy - individuálne konzultácie

Február 2023

Prvý modul
Téma: Sebapoznanie, manažérske a líderské zručnosti 

Lektori: Jozef Kokoška, Roman Kurnický

Marec 2023

Druhý modul

Kolektív: Akým riaditeľom chcem byť v tíme?
Aké chcem mať vzťahy? 

Lektori: Rastislav Duriš, Patrik Pauko

Máj 2023

Tretí modul
Téma: Udržateľná zmena na škole

Lektori:  Eva Birčáková, Patrik Pauko

Nov. – Dec. 2023

Interné prieskumy na školách účastníkov Akadémie, zamerané na zmapovanie potrieb zamestnancov a porovnanie výsledkov s rokom 2022

Lektori ročníka 2022/23

Eva Birčáková

Vyše 25 pôsobí vo firemnom prostredí. Skúsenosti s vedením a rozvojom ľudí naberala postupne: začínala ako špecialistka pre rozvoj v spoločnosti Jacobs Suchard Figaro, neskôr v spoločnosti Slovak Telekom viedla projekt Zmena firemnej kultúry v období, keď firma prechádzala z monopolnej na modernú, zákaznicky orientovanú spoločnosť. Neskôr si svoje skúsenosti obohatila v spoločnosti GlaxoSmithKline, ktorá počas jej pôsobenia na pozícii personálnej manažérky viackrát získala prestížne ocenenie Najlepší zamestnávateľ Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako koučka, školiteľka, konzultantka, facilitátorka tímov vo vlastnej soločnosti Adamas Coaching & Consulting.

Vedenie ľudí koučovacím spôsobom, umenie komunikovať, spolupracovať, rozvíjať vzťahy, vytvárať podnetnú kultúru – to sú hlavné témy, na ktoré sa špecializuje a ktoré ju neprestávajú zaujímať. Aj preto sa považuje za celoživotnú študentku, ktorá sa rada posúva a objavuje nové . Popri „škole života“ absolvuje každoročne rôzne semináre zamerané na sebapoznávanie, rozvoj jednotlivcov či tímov. V posledných rokoch ju ovplyvnila najmä proces orientovaná psychológia, ktorá jej dala veľa inšpirácií pre jej osobné napredovanie aj pre prácu s klientami. Popri dlhodobej spolupráci s veľkými nadnárodnými spoločnosťami spolupracuje aj s neziskovým sektorom. V roku 2019 získala ocenenie Koučka roka.  

Rastislav Duriš 

Rasťo vyštudoval učiteľstvo angličtiny a psychológie a neskôr sociálnu a pracovnú psychológiu. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním študentov a dospelých, špecializuje sa na rozvoj leadershipu a tímovej práce.
V súčasnosti vedie vlastnú konzultačnú spoločnosť spoluHRame, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti HR a organizačného rozvoja. Pravidelne prezentuje aj na konferenciách či vysokých školách. 

 Pre slovenskú kanceláriu The Duke of Edinburgh's International Award v roku 2016 vytvoril úspešný komunitný a vzdelávací koncept MeetUp Day určený pre vedúcich programu. Zároveň v rámci neho odfacilitoval prvé dve podujatia. Pre posledný ročník akadémie spoluvytvoril a viedol druhý modul zameraný na vnútroskupinovú dynamiku a vzťahy v kolektíve. 

 Vo svojej práci uplatňuje inovatívne prístupy ako Raketový model tímovej práce, Management 3.0, Gamestorming, Liberating Structures, Lean Change Management či BetaCodex. Verí v základný princíp japonskej filozofie kaizen – neustále zdokonaľovanie – a participatívny leadership ako cestu k trvalo udržateľným organizáciám a spoločnosti ako takej. Má rád knihy, jogu, prírodu, gastronómiu, spoločenské hry a špičkový zákaznícky servis, ktorý je podľa neho v SR stále výnimkou.


Viac o Rasťovi môžete nájsť aj na jeho LinkedIne.

Jozef Kokoška

Riaditeľ pre oblasť finančných služieb 7 krajín strednej Európy a Portugalska v rámci Technologických centier Accenture, certifikovaný kouč na silné stránky (Gallup), programový riaditeľ transformačného programu „Nová uršulínska škola“

Má 28 rokov rôznych skúseností – podnikateľských (biznis), koučingových, ako školiteľ/učiteľ a ako riadiaci pracovník v oblasti zodpovedného podnikania - filantropie. V biznis oblasti má skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou s viac ako 25-timi krajinami na svete.

Posledných 25 rokov pracoval vo firme Accenture na riadiacich pozíciách v rôznych oblastiach – prvých 10 rokov v manažment konsultingu pre bankové inštitúcie vo Veľkej Británii, Českej a Slovenskej republike; ďalšie 4 roky ako generálny riaditeľ v IT vývojárskom centre v Bratislave. Neskôr počas 9 rokov v rôznych medzinárodných roliach a v koordinácii strategických rozvojových iniciatív v rámci 20 krajín v Európe, v Afrike a v Latinskej Amerike. Posledných 18 mesiacov pracoval ako generálny riaditeľ Accenture pobočky v Bulharsku a ako riaditeľ pre oblasť finančných služieb 7 krajín strednej Európy a Portugalska v rámci Technologických centier Accenture.

Od 2014 do 2017 bol taktiež vedúcim pracovníkom zodpovedného podnikania (CSR) v rámci Accenture na Slovensku. Posledné 2 roky pracuje ako certifikovaný kouč na silné stránky. Pred niekoľkými mesiacmi začal viesť probono transformačný program „Nová uršulínska škola“.

Môžete ho poznať z dávnej minulosti aj ako fundraisera v neziskovej organizácii, ako špeditéra v dopravnej spoločnosti, PhD študenta na Matematicko–fyzikálnej fakulte UK a tiež učiteľa na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici.

V rámci voľného času sa venuje rodine (3 deti), príprave snúbencov na manželstvo a rôznym koníčkom.

Patrik Pauko

Patrik viac ako 20 rokov tvorí a implementuje vzdelávacie a poradenské projekty. Jeho prístup a kvalitu oceňuje vyše 180 firiem pôsobiacich v rôznych oblastiach biznisu, z toho 4/5 klientov opakovane vyhľadávajú jeho služby. Neustále skúma a prakticky overuje spôsoby efektívneho učenia, nastavuje zrkadlo a prináša nástroje balansovania vonkajších a vnútorných zdrojov motivácie vo firmách. Je lektorom celosvetovo oceňovaného workshopu DRIVE.

Patrik rád prináša a realizuje rôzne experimenty, ktorými overuje v praxi slovenských firiem výskumy z oblastí pozitívnej psychológie a behaviorálnych vied. Je autorom prvého Experimentu šťastia na Slovensku, do ktorého sa už zapojilo takmer 2000 ľudí. Od roku 2002 spolupracuje s rôznymi tímami pri nastavovaní ich optimálneho fungovania, sprevádza ich pri kľúčových rozhodnutiach, plánovaní stratégií, či riešení problémov.

Roman Kurnický

Roman Kurnický má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako interný tréner, HR manager vo farmaceutickom priemysle a externý konzultant, tréner a kouč pre jednotlivcov a organizácie v oblasti FMCG a služieb, finance, retailu, IT a výroba. Dokázané zručnosti pri tvorbe kompetenčných modelov, behaviorálnom výberovom procese, tvorbe tréningových materiálov a vytváraní a realizácii nových HR procesov. Inovatívny a systematický konzultant poskytujúci organizáciám komplexné rozvojové programy, konzultácie a poradenstvo pri tvorbe HR stratégie a implementácii HR systémov. Stále dynamický, inovatívny  a nápomocný človek. Výrazne orientovaný na merateľné výsledky HR aktivít so zmyslom pre humor citom pre kombináciu ľudského prístupu a podnikateľského prístupu.

V súčasnej dobe pracuje ako Managing Partner a Principal consultant v RecruitMen & Developium Group. Zároveň je spoluzakladateľom spoločnosti cut-e Slovakia, ktorá sa zaoberá vývojom a implementáciou psychometrických nástrojov do pracovnej sféry. Realizuje konzultácie, tréningy a rozvojové aktivity pre organizácie, založené hlavne na kompetenčnom a agilnom prístupe od vytvárania kompetenčných modelov cez nastavenie výberového procesu, rozvoj až po vytváranie hodnotiacich a odmeňovacích schém resp. pri implementácii agilného prístupu do organizácií.

Popri manažérskej a obchodnej práci pôsobí ako lektor a kouč pre rôzne kategórie zamestnancov od špecialistických pozícií cez nižší až po vrcholový management. Absolvoval výcvik v kariérnom koučingu a je držiteľom certifikátu Ericsson College University v TASC - The art and science of coaching. Od roku 2016 sa venuje hlavne  transformácií organizácií na angažované a agilné založené na SCRUM princípoch.       

Má viac ako 10 ročné skúsenosti s koučingom v obchodnej oblasti od reprezentantov po vrcholové manažérske pozície a 4,5 ročné skúsenosti v pozícii HR managera na Slovensku a ako člen medzinárodných projektových HR tímov.  

Pôsobil ako Human Resource Manager Slovakia v spoločnosti Servier Laboratories Slovakia 4 roky. Predtým pracoval ako tréner and konzultant v Maxman Consultants pre ČR a Slovensko vyše 2,5 roka. Začínal ako HR Generalist v Metro Cash and Carry Slovakia, kde pôsobil necelé 2 roky. Roman je slovenskej národnosti, vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave so zameraním na pracovnú psychológiu, kde graduoval s Cenou dekana.

Po ukončení práce vo farmaceutickom priemysle v roku 2008 založil vlastnú firmu: Developium: www.developium.sk, ktorá je členom RecruitMen & Developium Group so zameraním na Assessment and Development Centrá, komplexné rozvojové programy, HR consulting a individuálny koučing.


Galéria

Kontakt

Ďalšie informácie vám poskytne Jana Polednová, HR business partner, Profesia


E-mail: polednova@profesia.sk 

Tel. č.: 0911 410 047

Copyright © Profesia 2023