Pomáhame riaditeľom rásť.
Dávame odpovede na otázky o modernom vedení ľudí v školách.

Akadémia spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje školy.


V spoločnosti Profesia dlhodobo sledujeme trendy v zamestnávaní pedagogických pracovníkov cez portál www.edujobs.sk a zároveň si uvedomujeme, že vzťahy medzi riaditeľmi a učiteľmi majú veľký vplyv na deti a študentov, a na ich prípravu na ďalšie uplatnenie v živote. 


Akadémiu sme založili najmä preto, aby sme riaditeľom poskytli platformu, z ktorej môžu svoje školy posúvať vpred, a tak postupne zlepšovať celkovú úroveň školstva na Slovensku. V ďalšom ročníku otvárame možnosti na kvalitné vzdelávanie aj pre Českú republiku. Veríme, že vzájomná výmena skúseností bude pre účastníkov inšpiráciou a otvorí nové príležitosti na zlepšenia.  

O akadémii pre riaditeľov

Počas akadémie absolvujete tri moduly s dôrazom na prax v kontexte školstva a získanie manažérskych zručností.

Praktické odporúčania

od skúsených odborníkov

Ľudský a profesionálny prístup 

Poznatky, ktoré viete okamžite zaviesť do praxe 

Čo akadémia ponúka

Prihlasovanie na Akadémiu pre riaditeľov 2019/20

2. – 31. 5. 2019 

Telefonický alebo osobný rozhovor s vybranými uchádzačmi

Termín si dohodneme vopred e-mailom. Rozhovor slúži na zodpovedanie individuálnych otázok uchádzača a tiež vysvetlenie motivácie a potreby zrealizovať navrhovaný projekt v prihláške.  

17. 6. – 4. 7. 2019

Oznámenie o prijatí do Akadémie pre riaditeľov

30. 8. 2019

Prvý modul
Téma: Sebapoznanie, manažérske a líderské zručnosti 

Vedúca lektorka: Dagmar Suissa.
Ďalších lektorov doplníme v septembri. 

Kde: Hotel Alexandra v Liptovskom Jáne 

6. – 8. 11. 2019

Druhý modul

Téma: Vnútroskupinová dynamika a vzťahy v kolektíve

Vedúca lektorka: Eva Klimová 
Ďalších lektorov doplníme v septembri.

Kde: Hotel Alexandra v Liptovskom Jáne 

5. – 7. 2. 2020

Tretí modul
Téma: Tvorba, komunikácia a napĺňanie vízie a poslania školy v 21. storočí

Vedúci lektor: Jozef Kokoška
Ďalších lektorov doplníme v septembri.

Kde: Hotel Alexandra v Liptovskom Jáne

13. – 15. 5. 2020

Dôležité termíny

Registrácia do Akadémie pre riaditeľov bola otvorená do 31. mája 2019. Počet miest je predbežne limitovaný na 10 riaditeľov zo Slovenska a 10 z Českej republiky. 


Výber účastníkov bude robiť spoločnosť Profesia v spolupráci s partnermi CEEV Živica a EDUin po zohľadnení týchto kritérií:  


  1. Uchádzač je riaditeľom základnej alebo strednej školy a  má ambíciu pokračovať vo funkcii riaditeľa minimálne ďalšie 2 roky.
  2. Uchádzač riadne vyplnil prihlášku a stručne popísal návrh mikroprojektu, ktorý by chcel na svojej škole zrealizovať s využitím poznatkov Akadémie v téme starostlivosť o ľudské zdroje školy.  
  3. Uchádzač potvrdil, že chce záväzne absolvovať všetky tri moduly, ktoré sa budú konať v Liptovskom Jáne na Slovensku.
  4. Uchádzač súhlasí s tým, aby bol na jeho škole (v októbri 2019) zrealizovaný anonymný online prieskum o potrebách zamestnancov. Dotazník pripravila skúsená a uznávaná psychologička Eva Klimová. Výsledky prieskumu dostane každý uchádzač samostatne za svoju školu na konci 1. modulu a môže ich konzultovať s lektormi počas nasledujúcich modulov.  

Registrácia a poplatky

Registrácia

Poplatky

Vzdelávanie pre riaditeľov základných a stredných škôl je bezplatné.  Riaditeľ si hradí len súvisiace cestovné náklady a prípadné ďalšie osobné výdavky. Spoločnosť Profesia zabezpečuje prípravu aj organizáciu jednotlivých modulov, účasť lektorov, a súvisiace podklady a podmienky pre vzdelávanie účastníkov.


Akadémia sa bude konať v hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne: www.alexandrawellnesshotel.sk

Lektorka, trénerka, facilitátorka a externá vyučujúca na Katedre andragogiky a personálneho riadenia na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity. Štúdium humanitných vied absolvovala na Karlovej Univerzite, klinickú psychológiu na Université René Descartes v Paríži a transpersonálnu psychológiu na Middlesex University v Londýne.

V oblasti HR, organizačného a osobného rozvoja sa pohybuje 15 rokov. Ako trénerka pracuje najmä s témami rozvoja lektorov, mentorov, HR profesionálov a lídrov. Ako facilitátorka sa venuje organizačnému a tímovému rozvoju. Ako koučka sa zameriava predovšetkým na oblasť osobnej transformácie.

Skúsenosti získavala napríklad ako riaditeľka organizačného a HR rozvoja vo fínskej spoločnosti Alma Media a ako HR riaditeľka pre región strednej a východnej Európy v spoločnostiach Alma Career či Marks and Spencer.

Dagmar Suissa

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli lepšie pochopiť potreby riaditeľov škôl a venovali svoj čas, skúsenosti aj know-how do prípravy pilotného ročníka Akadémie 2018/19. 

Osobitne chceme poďakovať lektorom a odborným partnerom: Dagmar Suissa, Miroslavovi Harantovi, Eve Klimovej, Lucii Lanákovej, Janke Holúbekovej, Jozefovi Kokoškovi, Jozefovi Ondášovi a Anežke Karle-Markovej.

Odborným garantom, expertom na vzdelávanie a inšpiratívnym riaditeľom, ktorí pomohli obsahovo nastaviť pilotné moduly: Patrícii Príhodovej, Viere Grohovej, Anne Chlupíkovej, Eve Tchurikovej, Ľubici Petríkovej, Saskii Repčíkovej, Petrovi Drálovi, Jurajovi Hipšovi, Elene Gallovej Kriglerovej, Nadežde Okenicovej, Mariánovi Damankošovi a ďalším. 

Za podporu ďakujeme aj osloveným mestám a všetkým samosprávnym krajom.

Firma Profesia

Eva Klimová je absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odboru psychológia a špecializácií v odbore pracovná, organizačná, poradenská psychológia a dopravná psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Absolvovala dlhodobý psychoanalytický výcvik v IAP Praha, dlhodobý výcvik v integrovanom systematickom prístupe, tréningy v oblasti NLP, koučingu, ľudských zdrojov, vedenia ľudí, projektového manažmentu a pod.

Od roku 1995 sa profesijne orientuje na oblasť psychológie, manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov v rôznych spoločnostiach. Osem rokov pôsobila ako senior špecialista a HR partner v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. V súčasnosti 12. rok pôsobí ako pracovná, organizačná a poradenská psychologička, koučka, lektorka, facilitátorka, projektová manažérka, konzultantka a konateľka spoločnosti HEURECA HRC, s r.o. Súčasne je i prezidentkou Slovenskej komory psychológov, kde zodpovedá za činnosť stavovskej organizácie združujúcej 1300 psychológov pôsobiacich v sektore zdravotníctva.

Jej pracovné skúsenosti z oblasti vedenia ľudí, strategického a projektového manažmentu, implementácie inovácií sa viažu na skúsenosti, ktoré získala pri priamom vedení ľudí, ale i pri práci s manažérmi, špecialistami a výkonnými zamestnancami nadnárodných i slovenských firiem v rôznych sektoroch vrátane štátnej správy.

Ako psychologička pôsobí i v oblasti individuálneho poradenstva a life koučingu. Okrem vedenia tréningov v oblasti tvorby postojov, osobnostného rozvoja, komplexne manažérskych zručností a riadenia výkonnosti sa zameriava i na tvorbu a vedenie assessment a development centier, koučing manažérov ako i na kariérne a organizačné poradenstvo a projekty firemnej kultúry. Špecificky sa venuje aj téme aplikovanej dopravnej psychológie.

Eva Klimová

Riaditeľ pre oblasť finančných služieb 7 krajín strednej Európy a Portugalska v rámci Technologických centier Accenture, certifikovaný kouč na silné stránky (Gallup), programový riaditeľ transformačného programu „Nová uršulínska škola“

Má 28 rokov rôznych skúseností – podnikateľských (biznis), koučingových, ako školiteľ/učiteľ a ako riadiaci pracovník v oblasti zodpovedného podnikania - filantropie. V biznis oblasti má skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou s viac ako 25-timi krajinami na svete.

Posledných 25 rokov pracoval vo firme Accenture na riadiacich pozíciách v rôznych oblastiach – prvých 10 rokov v manažment konsultingu pre bankové inštitúcie vo Veľkej Británii, Českej a Slovenskej republike; ďalšie 4 roky ako generálny riaditeľ v IT vývojárskom centre v Bratislave. Neskôr počas 9 rokov v rôznych medzinárodných roliach a v koordinácii strategických rozvojových iniciatív v rámci 20 krajín v Európe, v Afrike a v Latinskej Amerike. Posledných 18 mesiacov pracuje ako generálny riaditeľ Accenture pobočky v Bulharsku a ako riaditeľ pre oblasť finančných služieb 7 krajín strednej Európy a Portugalska v rámci Technologických centier Accenture.

Od 2014 do 2017 bol taktiež vedúcim pracovníkom zodpovedného podnikania (CSR) v rámci Accenture na Slovensku. Posledné 2 roky pracuje ako certifikovaný kouč na silné stránky. Pred niekoľkými mesiacmi začal viesť probono transformačný program „Nová uršulínska škola“.

Môžete ho poznať z dávnej minulosti aj ako fundraisera v neziskovej organizácii, ako špeditéra v dopravnej spoločnosti, PhD študenta na Matematicko–fyzikálnej fakulte UK a tiež učiteľa na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici.

V rámci voľného času sa venuje rodine (3 deti), príprave snúbencov na manželstvo a rôznym koníčkom.

Jozef Kokoška

Lektori

Skúsenosti z praxe

Skúsenosti z praxe budú s účastníkmi Akadémie 2019/20 zdieľať aj riaditelia inšpiratívnych škôl zo Slovenska a Českej republiky, prizvaní experti z neziskového sektora a firiem, ako aj absolventi pilotného ročníka Akadémie pre riaditeľov.

Galéria

Ďalšie informácie vám poskytne Anna Podlesná, CSR manažérka spoločnosti Profesia


E-mail: podlesna@profesia.sk 

Tel. č.: 0903 902 439

Kontakt

Copyright © Profesia 2018