Konferencia Neurodiverzita na pracovisku

22. novembra 2022 od 14:00 hod.

Styla Event Hall, Studená 4B/18496, Bratislava | online

ENG

 • Máme na Slovensku nevyužitý potenciál ľudí uchádzajúcich sa o prácu? Prečo je dôležité sa naň pozrieť?
 • Kto sú neurodivergentní ľudia?
 • Ako môžu firmy, mimovládne organizácie a školy spolupracovať, aby bol prechod mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením na trh práce úspešný?

Príďte si vypočuť príklady dobrej praxe a vedecky overené poznatky zo zahraničia, ktoré budú dostupné už aj na Slovensku.

Tešiť sa môžete na: 

 • predstavenie nového modelu spolupráce zamestnávateľov a pracovných koučov pod názvom Profesia Lab;
 • poznatky, ako zlepšiť prípravu študentov na pracovný život;
 • skúsenosti z praxe, ktoré zmenia pohľad na pracovisko a potenciál človeka.

Konferencia bude simultánne tlmočená (v slovenskom a anglickom jazyku, a do posunkového jazyka pre nepočujúcich). Účasť je bezplatná.

Túto konferenciu Profesia organizuje v rámci programu Výpomoc so srdcom. Príklady dobrej praxe zo zahraničia môžeme uviesť na Slovensku aj vďaka štipendijnému pobytu cez Hubert H. Humphrey Fellowship Program v USA.


Partnermi Profesia Labu sú Michigan State University, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike a Pressburg Academy

Organizátor konferencie:

Partneri konferencie:

Chceme, aby konferencia bola dostupná čo najširšiemu okruhu ľudí, preto všetky náklady spojené s konferenciou hradí spoločnosť Profesia: 

 • zamestnávateľom a ich zamestnancom
 • organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom so znevýhodnením
 • kariérovým poradkyniam a poradcom  
 • manažmentu škôl, špeciálnym a ďalším pedagógom
 • uchádzačom o prácu so zdravotným znevýhodnením
 • rodičom detí so zdravotným znevýhodnením
 • predstaviteľom štátnych inštitúcií, samospráv, tvorcom politík
 • pracovným lekárom, medicínskej komunite


Program

Otvorenie konferencie
Moderuje Šimon Žďárský

14:00

SK

14:05

Privítanie
Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia

14:10

Príhovor
Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

14:15

Príhovor
Lýdia Tobiášová, výkonná riaditeľka Fulbright Slovakia

14:20

Príhovor
Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum/ Charta Diverzity Slovensko

Profesia Lab

14:25

Anna Podlesná, CSR manažérka, Profesia

Na Slovensku vzniká nový model spolupráce zamestnávateľov a pracovných koučov, ktorý vychádza z poznatkov pri zamestnávaní ľudí s neurovývinovými odlišnosťami. V prezentácii odznejú skúsenosti a dáta zo zahraničia aj slovenského pracovného trhu. Anna vysvetlí možnosti pre prípravu študentov so zdravotným znevýhodnením na zamestnanie a predstaví Profesia Lab, ktorý Profesia otvára od januára 2023.

Zo školy na trh práce: Jemné zručnosti pre pracovisko (ASSET program)

14:40

Connie Sung, profesorka, expertka na kariérové poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím, Michigan State University

Efektívna komunikácia, pozitívny prístup k práci, tímová spolupráca, riešenie konfliktov či profesionalita na pracovisku. Jemné zručnosti (soft skills) sú často bariérou pri získaní a udržaní si zamestnania u ľudí na autistickom spektre, s mentálnym či iným vývinovým postihnutím. Tím výskumníkov z Michigan State University vytvoril podporný program, vďaka ktorému sa mladí ľudia so znevýhodnením vedia pripraviť na rôzne situácie v pracovnom živote. Ako zmerali jeho dopad a aké je jeho využitie v súčasnosti?

15:00

Otázky

15:10

Prestávka

Príprava a začleňovanie ľudí so znevýhodnením na trh práce

15:30

James Caleb Adams, viceprezident pre ľudské zdroje, Peckham

V Peckham pracuje viac ako 3500 ľudí s rôznym znevýhodnením a prostredníctvom efektívnych úprav na pracovisku vytvárajú priestor na potenciál každého človeka. Dokáže byť sociálny podnik konkurencieschopným dodávateľom, zamestnávateľom a zároveň partnerom pre iné firmy? Aký je postup pri pracovnom začleňovaní a ako funguje príprava zamestnancov pre iné firmy?

15:50

Otázky

16:00

Neurodivergentní uchádzači o prácu: Výber a začleňovanie do firmy

Danielle Biddick, programová manažérka pre akvizíciu rozmanitých talentov, Dell Technologies

Program na prijímanie neurodiverzitných zamestnancov spoločnosti Dell ponúka letné stáže a pracovné príležitosti naprieč rôznymi pozíciami v USA a Kanade. Program poskytuje alternatívny proces výberu, ktorý je upravený tak, aby odstraňoval bariéry a dal uchádzačom príležitosť ukázať ich skutočné zručnosti a potenciál. Prijatí uchádzači následne dostávajú podporu pri začlenení do firmy, ako napr. tréning pre ich nadriadeného zameraný na povedomie o neurodiverzite, pravidelné stretnutia s pracovnými koučami, ERG mentoring (ERG – Employee Resource Groups), a možnosti na profesionálny rozvoj.

16:20

Otázky

16:30

Neurodiverzita na pracovisku

Sara Sanders Gardner, Autistic at Work

Neurovývinové odlišnosti ako kultúra. Sare bol diagnostikovaný autizmus v roku 2001 a aj vďaka tomu dokáže lepšie precítiť potrebu vzájomného prijatia medzi neurodivergentnou a neurotypickou populáciou. V záverečnom zhrnutí sa pozrieme na model kultúrneho ľadovca od antropológa Edwarda T. Hall. Aké sú princípy úspešného života, v čom tkvie sebaurčenie a vnútorná motivácia? O sile diverzity v našich komunitách nielen z teórie, ale aj na príkladoch zo života. Sara v komunikácii preferuje označenie „oni/im“.

16:50

Otázky

17:00

Prestávka

17:15

Slávnostný podpis Charty diverzity Slovensko

Zuzana Kováčová, programová manažérka Nadácie Pontis

Nadácia Pontis je národným administrátorom iniciatívy Charta diverzity Slovensko a slávnostným podpisom Charty privítame jej nových signatárov.

17:45

Recepcia

Získajtesvoj bezplatný lístok

Konferencia Neurodiverzita
na pracovisku bude prebiehať
v hybridnom formáte.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Profily prezentujúcich

Ivana Molnárová výkonná riaditeľka, Profesia

Ivana vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako Sales Representative a po zmene viacerých pozícií od mája 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. Pod jej vedením, Profesia získala tituly IT firma roka 2018 a 2019 a tiež niekoľko ocenení za rozvoj nekomerčných riešení, ktoré podporili transparentnosť, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce.

Anna PodlesnáCSR manažérka, Profesia

Anna Podlesná má v Profesii na starosti spoločenskú zodpovednosť. Zameriava sa najmä na skupiny, ktoré sú na okraji trhu práce, resp. majú sťažený prístup ku získaniu zamestnania. Pod jej vedením vznikla Akadémia pre riaditeľov a program Výpomoc so srdcom, ktorý má širokú sieť partnerov a spoluprácu s tretím sektorom. V roku 2019 jej zamestnávateľ, spoločnosť Profesia, získala Via Bona Slovakia za prínos v zamestnávaní ľudí so znevýhodnením. V roku 2021 združenie Euroguidance udelilo firme Národnú cenu kariéry za aktivity na podporu zamestnávania ľudí so znevýhodnením. Anna v roku 2021 získala štipendium z Hubert H. Humphrey Fellowship Programu a absolvovala študijný pobyt na Michigan State University.

Connie Sungprofesorka a riaditeľka magisterského programu Rehabilitation Counselling, Michigan State University

Dr. Connie Sung je profesorkou a expertkou na kariérové poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím. Zároveň sa podieľa na vedení Spartan SEARCH projektu a ASSET programu. Vyštudovala psychológiu poradenstva pre ľudí so zdravotným postihnutím, neuropsychológiu a vývoj povolaní.

Vo svojom výskume sa zameriava na biopsychologické faktory súvisiace s úspešným prechodom na trh práce, dosiahnuté psychosociálne výsledky a kariérové posuny, ako aj kvalitu života jednotlivcov s neurovývinovými odlišnosťami. Je hlavnou výskumníčkou v niekoľkých výskumných projektoch, ktoré sa realizujú so zapojením komunít, zodpovedá za vyhodnocovanie intervenčných stratégií s cieľom zlepšiť možnosti kariérového rozvoja a uplatnenia na trhu práce u mladých ľudí s autizmom, mentálnym postihnutím a/alebo epilepsiou.


James Caleb Adamsviceprezident pre ľudské zdroje, Peckham

Caleb Adams pracuje pre spoločnosť Peckham v Michigane (USA) už 17 rokov a v súčasnosti zastáva pozíciu viceprezidenta pre ľudské zdroje. Vedie programy zamestnávania v komunitách, služby bývania, programy rozvoja ľudských zdrojov, služby na mapovanie pracovného potenciálu a programy zamestnanosti. Počas svojej kariéry Caleb spolupracoval s malými firmami ako aj veľkými národnými zamestnávateľmi na zavedení príkladov dobrej praxe pri prijímaní a udržaní zamestnancov so zdravotným postihnutím a významne prispel ku rozvoju programov pre ľudské zdroje v spoločnosti Peckham. Caleb vyštudoval poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím (2. stupeň VŠ – titul Master), má licenciu na vykonávanie tejto profesie, a MBA z Michigan State University. Okrem pozície v spoločnosti Peckham posledných 6 rokov Caleb vykonáva aj funkciu overovateľa pri akreditáciách do CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).

Danielle Biddick,programová manažérky pre akvizíciu rozmanitých talentov, Dell Technologies

Danielle Biddick zodpovedá za stratégiu náboru ľudí so zdravotným postihnutím v Dell Technologies, v tíme Severnej Ameriky (the North America Diversity Talent Acquisition team). V rámci svojej pozície vedie Program na prijímanie ľudí s neurovývinovými odlišnosťami, rozvíja partnerstvá a iniciatívy, ktoré napomáhajú inklúzii neurodivergentných a znevýhodnených zamestnancov.

Sara Sanders GardnerAutistic at Work a Bellevue College, WA
(v komunikácii preferuje označenie „oni/im/ich - they/them/theirs“)

Sara Sanders Gardner pracuje v téme zdravotných znevýhodnení od roku 2001, keď im bol diagnostikovaný autizmus. Zastupovali rodičov na stretnutiach, kde sa riešili individuálne vzdelávacie plány, viedli vzdelávanie pre rodičov v United Cerebral Palsy, a pôsobili vo funkcii prezidenta pre 600-člennú podpornú skupinu rodín s autizmom v Orange County v Kalifornii.

V roku 2011, vytvorili a rozvinuli uznávaný program Neurodiversity Navigators na Bellevue College v štáte Washington, ktorý už využilo vyše 300 študentov. Vo funkcii riaditeľa programu, Sara vedie tím zamestnancov, pracovníkov fakulty a mentorov, tvorí učebné osnovy, učí študentov a pracuje v prospech inklúzie a dostupnosti kampusu pre každého.

Cez spoločnosť Autistic at Work LLC Sara poskytuje workshopy a e-learningové programy zamerané na scitlivovanie voči kultúre neurodiverzity pre spoločnosti Microsoft, Amazon Web Services a ďalšie.

Sara má 31-ročného syna s autizmom a 13-ročného jazvečíka z útulku.

© 1997-2022 Profesia. Všetky práva vyhradené. PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media.
Táto webstránka používa cookies. Jej používaním súhlasíte so Zásadami spracúvania osobných údajov.